Kláštery a fary

co je to klášter  

Klášter je náboženská stavba nebo areál, který obývají v buddhismu sangha (buddhistická řádová komunita), kterou tvoří mniši, v křesťanství řeholní osoby: mniši nebo řeholnice. Obyvatelé kláštera v křesťanství jsou vždy ze stejného církevního řádu (např. benediktini, františkáni, cisterciáci, karmelitáni, vincentky, voršilky) nebo sekty. Kromě křesťanských klášterů jsou známy také kláštery buddhistické či taoistické. Kláštery se stávaly přirozenými středisky vzdělanosti, některé měly také vojenský význam.

České slovo klášter, podobně jako německé Kloster nebo polské klasztor, je odvozeno z latinského claustrum = uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera, nepřístupná laickým osobám. V souvislosti s některými v křesťanství (nemnišskými) řeholními řády je nepřesné užívat pojem klášter, bývá proto často nahrazován termíny konvent, řeholní dům, nebo přímo označením náležícím danému řádu (jezuitská kolej, premonstrátská kanonie, templářská komenda atd.).

Obdobné instituce v některých náboženstvích bývají více zaměřeny jako školy a zpravidla jsou v českém jazyce označovány ne jako kláštery, ale původním termínem: např. medresy v islámu nebo hinduistické ašrámy.


církevní památky ve 
Střílky

Barokní hřbitov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Socha svatého Jana Nepomuckého

Pravoslavná kaple sv. Rostislava